Takaisin
=> Lähetys

Kristinusko maailmassa 2002

Uusissa lähetystilastoissa vavahduttavia yksityiskohtia
Lähetetty Perustaan 20.2.2002

Uudet uskonto- ja lähetystilastot terävöittävät entisestään joitain nykyhetken suurimmista lähetyshaasteista. Radikaaleja muutoksia ei eräissä jo pitkään näkyvissä olleissa myönteisissä eikä kielteisissä suuntauksissa näy muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tilastojen toimittajina ovat jälleen tänäkin vuonna tunnetut lähetystilastojen laatijat David M. Barrett ja Todd M. Johnson, joista ensin mainittu toimii missiometriikan (lähetystyön tilastollinen tutkimus) professorina Regentin yliopistossa Yhdysvalloissa. Tilastojen julkaiseminen on ajoitettu kesäkuusta 2001 kesäkuuhun 2002 ulottuvan käsittelyjakson puoliväliin, siis kuluvan vuoden tammikuuhun. Tilastot julkaisee aikakauslehti International Bulletin of Missionary Research (Overseas Missionary Study Center, Yale, Connecticut).

Evankeliumia kuulemattomien määrä kasvanut hieman
Vuosi sitten oli evankelioimattomien ihmisten määrä oli noin 1630 miljoonaa eli 1,63 miljardia. Luku on kasvanut vuoden aikana 16 miljoonalla ja muodostaa nyt 26,5 % maapallon kokonaisväkiluvusta. Valonpilkahdus näkyy siinä, että evankelioimattomien suhteellinen osuus on hivenen laskenut viime vuoden 26,9 %:sta.

Maailman kokonaisväkiluku on 6203 miljoonaa eli 6,20 miljardia (vuosi sitten 6130 miljoonaa). Maailman väkiluvun vuotuinen kasvu on nyt 1,22 % , mikä merkitsee väkiluvun lisääntymistä n. 75 miljoonalla ihmisellä vuodessa. Kristittyjen suhteellinen osuus on noussut hivenen, 33%:sta 33.1%:iin ja heidän määränsä on 2050 miljoonaa. Kymmenen vuotta sitten tämä prosenttiosuus oli jopa 33,6. Vielä muutamia vuosia sitten esitetyt pitkän tähtäimen arviot vuodelle 2025 puhuivat yli 34 %:n suhteellisesta osuudesta. Nyt arviota on laskettu 33,4 %:iin. Islam on nopeimmin kasvava suuruskonto (kasvuvauhti 2,11 %, muslimien määrä nyt 1240 miljoonaa

Kaupunkien haaste lähetykselle kasvaa
Maailman jatkuva kaupungistuminen kielteisine seurausilmiöineen on selvästi nähtävissä edelleen. Vuoden kuluessa on miljoonakaupunkien määrä kasvanut 410:stä 420:een, ja yli 100 000:n asukkaan metropolien lukumäärä on kasvanut 100:lla yhteensä 4200:een kaupunkiin. Miljoonakaupungeista on 231 katsottu tilastoissa sellaisiksi, joissa on vain hyvin vähän tai ei lainkaan kristillistä vaikutusta eli joista puuttuu toimiva seurakuntaverkosto, ja joita voidaan pitää käytännöllisesti katsoen evankelioimattomina. On hätkähdyttävää, että maailman kaupunkeihin muuttaa päivittäin keskimäärin 140.000 ei-kristittyä.

Köyhien parissa tehtävässä kaupunkien lähetystyössä on rohkaistava paikallisia kristittyjä ja lähetystyöntekijöitä osoittamaan evankeliumin synnyttämää Kristuksen rakkaudesta nousevaa konkreettista huolenpitoa ja käytännöllistä rakkaudenpalvelua toinen toisilleen ja ei-kristityille. Ilman sitä ei evankeliumi etene näiden(kään) ihmisten keskuudessa. Samoin kristittyjen läheinen verkostoituminen keskenään henkilökohtaisen yhteydenpidon, läheisyyden ja yhteyden vuoksi on osoittautunut välttämättömäksi juuri kaupungeissa, monissa tapauksissa myös yli tunnustuskuntarajojen. (Aikaa ja voimia ei sitten juurikaan jää virallisten kirkkojenvälisten KMN:n (konsiliaaristen) ekumeenisten yhteysnäkyjen toteuttamiseen.)

Maailman kaupungeissa lasketaan olevan yhteensä 1490 miljoona köyhää, joista 740 miljoonaa asuu slummeissa (vuonna 2001 720 miljoonaa). Tällaiset köyhistä köyhimpien määrät eivät salli puhetta "köyhistä keskuudessamme", tuota hyvinvoivien lännen kirkkojen usein käyttämää ilmaisua. Näiden köyhien kaupunki- ja maalaisseurakuntien koko elämäntodellisuutta leimaa köyhyys ja puute (ks. 2 Kor. 8:1-1!). Maailman Evankelinen Allianssi (World Evangelical Alliance, vuoden 2001 loppuun Maailman Evankelinen Liitto) on laajin herätyskristillinen kansainvälinen järjestö, joka on ottanut tehtäväkseen tukea köyhimpiä kirkkoja ja seurakuntia ja tarjota heille maailmanlaaja kristittyjen yhteys. Tämä yhteys perustuu ainutlaatuiseen evankeliumiin ja yksin sen välityksellä saatavaan pelastukseen, ei taloudelliseen ja/ tai humanitaariseen apuun, jota sitäkin pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan kuten Kristuksen rakkaus edellyttää.


Evankeliset ja karismaattiset kristityt
Kaksi kooltaankin merkittävää kristittyjen ryhmää, "evankelikaalit" eli yksinkertaisemmin "evankeliset" tai "konservatiiviset evankeliset" (conservative evangelicals) ja "helluntailaiset/ karismaattiset kristityt" (pentecostals/ charismatics) ilmoitetaan erikseen, mikä onkin selvyyden vuoksi välttämätöntä. Ryhmät menevät kuitenkin osittain päällekkäin. Evankelisia edustavat maailmanlaajoissa yhteyksissä mm. Lausannen Liike ja Maailman Evankelinen Allianssi (näiden edustus Suomessa: Maailman Evankelioimisen Suomen Keskus eli MESK), IFES (International Fellowship of Evangelical Students); eli raamatullisten opiskelijaliikkeiden (mm. Suomen OPKO:n) kansainvälinen järjestö, Urbanan lähetyskokousten sarja (Yhdysvaltain ja Kanadan OPKO:jen yhdessä järjestämä).

Tilastojen mukaan ns. karismaattisen kristittyjen määrä on n. 543 (viime vuonna 534) miljoonaa, kun evankelisia on 'vain' 217 (214) miljoonaa. Näiden ryhmien välillä tapahtuu myös ihmisten siirtymistä toisesta toiseen. Voitaneen kuitenkin sanoa, että konservatiivisten evankelisten ryhmä on maailmanlähetyksen voimakkain tukijoukko eri kirkkokuntien sisällä. Tilastot mainitsevat myös "lähetyskristittyjen" ryhmän ja sen suuruudeksi on laskettu 667 miljoonaa evankeliset mukaan lukien. Konservatiiviset evankeliset ovat myös selvin eri tyyppisen "ihmeuskon", Marian-palvonnan, "voimakristillisyyden" ja "menestysteologian" leviämisen vastapainona oleva herätyskristittyjen ryhmä. Eräissä suurissa kirkoissa, mm. roomalaiskatolisessa, portit on avattu kritiikittömästi erilaiselle karismaattisuudelle.

Masentavaa oli lukea taloudellisten väärinkäytösten ja vääriin käsiin joutuneiden rahamäärien suuruudesta ja jatkuvasta kasvusta. Taloushallinnon johtavissa tehtävissä olevien henkilöiden erilaisten kavallusten määrä on kasvanut vuodessa yli 6% ja on arvioiden mukaan nyt 117-118 miljardia dollaria vuodessa. Kuinka tällainen on yleensä mahdollista? Talouskontrolleja on terävöitettävä. Samanaikaisesti kirkko-organisaatioiden ulkopuolella olevien järjestöjen ja laitosten saamat tulot ovat ilahduttavasti kasvaneet 6% ja ovat nyt n. 180 miljardia dollaria.

Marttyyreita on paljon
Marttyyrien määrä nousee muutamalla prosentilla vuodessa ja heitä lasketaan olevan nyt n. 170000-180000. Tilastoissa on jo pitkään ilmoitettu kristittyjen marttyyrien lukumäärä. Vuonna 1970 heitä oli 230.000, vuonna 1995 160.000. Laskeva suunta oli tässä vertailussa selvä. Vainot eivät ole koskaan täysin lakanneet. Viime vuosina on silti saatu hyvin monissa maissa elää suhteellisen rauhallista aikaa. Sieltä täältä on kuitenkin saatu viestejä veritodistajiksi joutuneista, kristittyjen omaisuuden riistosta, perusteettomista pidätyksistä, kuulusteluista, opiskelupaikkojen eväämisestä, syrjinnästä työpaikoilla jne.

Tilanne on muuttunut vakavasti vuoden 1998 aikana ja jälkeen. Otetaan esimerkiksi Intia. Kuluneiden 20 vuoden aikana maassa on tehty ilmoitus 238 erilaisesta hyökkäyksestä kristittyjä vastaan. Vuonna 1997 näistä sattui vain 7, kun niitä vuonna 1998 oli jo lähes 80! Luvut ovat jatkuvasti kasvussa erilaisten vainotoimenpiteitten lisäännyttyä selvästi viime aikoina eri puolilla maailmaa. Tilastoon voi sisältyä muitakin kuin niitä, jotka ovat menettäneet henkensä Kristuksen tähden. Uutisia uusista vainoista on saatu tänä vuonna käytännöllisesti katsoen viikottain. Erityisesti Kiina on noussut viimeisimmissä uutisissa esille. Turvallisuussyistä tilastoissa ei kerrota tarkempia yksityiskohtia eikä marttyyrilukujen lähteitä.

Takaisin
=> Lähetys