Takaisin
=> Lähetys

Kristityt maailmassa: maailman evankelioimisen nykytilanne lukujen valossa

Kirjoitus Kylväjä-lehteen huhtikuussa 1999

Maailman väkiluku ylittää kuusi miljardia. Kirkkojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvaa voimakkaasti. Kristillisen lähetyspanoksen suuntaaminen on edelleen tasapainotonta.

 

Suunnilleen samaan aikaan kun tämä Kylväjä-lehden numero ilmestyy, maailman väkiluku ylittää kuusi miljardia. Kristittyjen kokonaismäärä saavuttaa alkusyksystä kahden miljardin rajan. Samaan aikaan muslimien määrä nousee 1,2 miljardiin.

Maapallon väestö ja kristityt
Tunnetun tilastomiehen David Barretin uusimmat kristinuskoa ja lähetystyötä kuvaavat luvut on julkaistu muutama viikko sitten. Nämä tilastot sisältävät aina myös näköalan tuleviin vuosiin. Niinpä nyt julkaistuissa luvuissa on esitetty myös vuosien 2000 ja 2025 arviot. Tämänhetkinen tilanne on laskettu vuoden 1999 puolivälin, siis kesä-heinäkuun taitteen mukaan.

Tilaston mukaan kristittyjen osuus maapallon kokonaisväestöstä on hieman laskenut ja on nyt 33,1 %. Vielä vuoden 1997 tilastoissa tämä osuus oli
33,9%, ja tuolloin arvioitiin vuoden 2000 tilanteeksi peräti 34,4%. Tämän mukaan kristittyjen suhteellisen osuuden kasvu on kääntynyt hitaaseen
laskuun, vaikka se on tähän asti ollut selvässä nousussa aina vuodesta 1970 alkaen. Optimistisia lukuja on jouduttu tarkistamaan muillakin tahoilla.
Esim. tunnettu lähetysmies Tom Houston viittasi kristittyjen suhteellisen osuuden vähenemiseen Maailman Evankelisen Liiton (World Evangelical
Fellowship, WEF) yleiskokouksessa jo kaksi vuotta sitten.

Vuoden 2000 arvio on sama kuin tämän vuoden lukema eli 33,1%, mutta vuoteen 2025 mennessä suhteellisen osuuden arvioidaan nousevan jo 33,7%:iin. Tätäkin pitkän tähtäyksen arviota on jouduttu tarkistamaan alaspäin yhden prosenttiyksikön verran. Nykyinen kasvuvauhti merkitsee kristittyjen lukumäärän kasvua melko tarkkaan 25 miljoonalla seuraavan vuoden aikana.

Kristittyjen luvun pysyminen näinkin hyvin maapallon väestönkasvun perässä on suoranainen ihme. Huomattava osa näistä uusista kristityistä on muista uskonnoista tai ns. uskonnottomien ryhmästä aikuisiässä kääntyneitä. Toisaalta on hyvä saada uusia muistutuksia siitä, että suhteellisten
osuuksien ja absoluuttisten määrien jatkuva kasvu ei ole kristillistä uskoa kannattava voima. Sitä on yksin Jeesuksen Kristuksen pelastava evankeliumi.

Evankeliumia kuulemattomien määrä on kasvanut
Evankeliumia koskaan kuulemattomien tilastoinnissa on Barretin omissa luvuissa tiettyä vaihtelevuutta. Esim. vuoden 1970 tilanteesta esiintyy
kaksi toisistaan huomattavasti poikkeavaa lukua. Kolme vuotta sitten ilmaistiin evankelioimattomien osuudeksi 37,6% ja nyt 44,2. Tarkennus
merkitsee varmasti luotettavampaa jälkikäteisarviointia. Vuonna 1997 kyseisen väestön osuus ilmoitettiin jopa niin pieneksi kuin 18,7 %. Tämän
vuoden tilastojen mukaan evankelioimattomien osuus on nyt 25,4%. Määräisesti tämä merkitsee 1530 miljoonaa ihmistä. Luku vaikuttaa
realistisemmalta kuin muutaman vuoden takaiset laskelmat. Muutos johtuu mitä todennäköisimmin uusista laskentaperusteista.

Barretin tilastojen ulkopuolelta on hyvä mainita lähetystyön eteneminen ns. etno-lingvististen kansanryhmien (ethno-linguistic people groups/ units)
valossa. AD 2000 -liikkeen (Joosua-projekti) laskelmien mukaan maailman 12000:sta tällaisesta ryhmästä n. 10300:ssa on vakiintunut, itsekin
evankelioimis- ja lähetystyötä tekevä kirkko. Jäljelle jäävistä n. 1700:sta ryhmästä on n. 1400:ssa olemassa lähetystyön tuoma kristillinen todistus.
Täysin ilman kristillistä todistusta olisi tämän mukaan enää n. 300 etno-lingvististä ryhmää. Nämä tiedot runsaan vuoden takaisia ja mielestäni jonkun verran ylioptimistisia.

Lähetysväen on syytä seurata maailmanlähetyksen kehitystä sekä evankelioimattomien määrää että saavuttamattomien etno-lingvististen
kansanryhmien lukua tarkkailemalla. On muistettava, että valtaosa evankeliumia kuulemattomista ihmistä asuu kansoissa, joiden opillinen hajanaisuus eivät näytä kasvua pahemmin haittaavan. Monilla alueilla heillä on myös käytettävissä paljon rahaa. Moskeijoja nousee länsimaillakin tiuhaan tahtiin ja jokainen niistä maksaa paljon. Muslimit taistelevat itselleen omaa identiteettiään vahvistavia oikeuksia kaikkialla pienten lasten koulutilanteista moskeijojen rakennusluvista alkaen. Muslimityön haaste kutsuu meitä rakastamiseen, rukoilemiseen ja todistamiseen.

Hindut ovat ns. uskonnottomien (non-religious; 767 miljoonaa) rinnalla toiseksi suurin ei-kristittyjen ryhmä (774 miljoonaa) heidän lukunsa
samalla lisääntyessä nopeasti. Buddhalaisten määrä kasvaa hitaammin. Mielenkiintoista on huomata, että aikaisemmin jo varsin pieneksi arvioita
animististen/ shamanististen heimouskontojen kannattajien määrä on nyt 252 miljoonaa ja kasvanut voimakkaasti vuodesta 1970 (166 miljoonaa). Lukumäärä vaikuttaa vieläkin melko alhaiselta. Uusien uskonnollisten liikkeitten kannattajia lasketaan olevan 101 miljoonaa. On kuitenkin huomattava, että uususkontojen kannattajien todellinen määrä on huikeasti tätä suurempi. Uususkontojen, esim. new agen, rakenne on joskus löyhä eivätkä niiden kannattajat suinkaan välttämättä eroa aikaisemmista uskonnollisista yhteyksistään.

Lähetystyöntekijöiden määrä kasvaa
Lähetystyöntekijöiksi lasketaan Barretin tilastoissa tänä vuonna kaikki ne kristityt työntekijät, jotka toimivat vieraan kielen ja kulttuurin parissa
(cross-cultural missionaries) ja vieraassa ympäristössä (aliens, foreign missionaries). Sen sijaan en löydä tämän vuoden tilastoista niiden erikseen laskettua määrää, jotka toimivat työntekijöinä omassa maassaan mutta kuitenkin ulkolähetyksen eli kulttuurirajat ylittävän työn parissa.

Lähetystyöntekijöitä lasketaan tällä hetkellä olevan 420 000. Neljä vuotta sitten heitä oli vain 332 000! Hyppäys on siis ollut viime vuosien aikana
suorastaanhuima. Barret ei mainitse mitään laskentaperusteiden muuttumisesta. Selityksenä nopealle kasvulle voi olla yksinkertaisesti
kolmannen maailman kirkkojen nopeasti kasvanut lähetystyö, mikä onkin yleisesti tunnettu tosiasia.

Eräissä toisissa tilastoissa (Bryant L. Myers 1993 ja 1996) arvioidaan pelkästään kolmannen maailman kirkkojen ja järjestöjen lähettämien
lähetystyöntekijöiden määräksi n. 150 000 vuoteen 2000 mennessä. Kaikkien kristillisten työntekijöiden yhteismäärä on nyt n. 4,9 miljoonaa.

Takaisin
=> Lähetys