Takaisin
=> Lähetys

Mitä Kylväjä tekee kentillä ja kotimaassa?

Kylväjän vuoden 2003 toiminnastaKylväjä kirkossa
Kirkossamme käynnissä olevia lähetyskeskusteluja on useamman vuoden ajan leimannut voimakas pyrkimys kirkon lähetystyön keskittämiseen. Kylväjä pitäytyy hallituksen asiassa tekemiin linjauksiin, joista päätettiin Lähetystyön Neuvottelukunnan välimietinnön tullessa julkisuuteen alkukesästä. Kylväjä säilyttää itsenäisyytensä lähetysjärjestönä eikä voi hyväksyä ns. kirkkolähetykseen johtavia tai muita järjestöjen itsenäisyyttä selvästi kaventavia suunnitelmia.

Kylväjä osallistuu aktiivisesti kirkossamme käytäviin lähetystyötä koskeviin keskusteluihin. Tämän mukaisesti yhdistys myös osallistuu piispa Jorma Laulajan johdolla toimivaan Kirkon Lähetystyön Neuvottelukunnan toimintaan.

Tulevissa keskusteluissa on vakavasti kysyttävä, mitä hyötyä lähetykselle ajatellaan saavutettavan suunnitelmilla, joilla nykyistä lähetysjärjestökäytäntöä halutaan voimakkaasti muuttaa. Kylväjä pyrkii toimimaan keskusteluissa esille tulevien erilaisten ratkaisumallien suhteen niin, että se voisi toimia sille uskotun lähetyspalvelutehtävän toteuttamiseksi kirkossamme parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikissa ratkaisussa halutaan toimia niin, että Jumalan sana, tunnustuksemme ja lähetystehtävän oikean suorittamisen pohjalle rakentuva Jumalan kansan luottamus säilytetään.

Uskontoteologisissa kannanotoissa painotetaan Kristuksen ja evankeliumin ainutlaatuisuutta ja ehdottomuutta. Vain evankeliumi eli hyvä sanoma syntien anteeksisaamisesta Jeesuksen nimessä voi antaa ihmiselle pelastavan uskon. Vain sana ja sakramentit voivat välittää Pyhän Hengen eri kansoissa ja kulttuureissa elävien ihmisen epäuskon ja epäjumalanpalveluksen keskelle.

Ulkolähetystyöhön keskittyvä järjestö ei voi koskaan korvata hengellis-teologista sisältöään hallinnollisin, strategisin, menetelmällisin tai terapeuttisin ratkaisuin.

Lähetit ja lähetys - työ kentillä
Lähettimäärää kasvatetaan käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan, ja uudet koulutetut lähetit pyritään lähettämään kentille normaalin aikataulun mukaisesti viivytyksiä välttäen.

Työssä seurataan aikaisempia käytäntöjä ja ratkaisuja. Evankeliumin leivittäminen uusille alueille, uusien seurakuntien perustaminen ja tukeminen sekä kansallisten kirkkojen tukeminen mm. näiden omaa lähetysvastuuta ja raamattukoulutusta vahvistamalla ovat painopistealueita erilaista rakkaudenpalvelua unohtamatta tai väheksymättä.

Kansallisten työntekijöiden ja seurakuntien vastuuhenkilöiden raamattu- ja muuta hengellis-teologista koulutuksen painoarvo nähdään erittäin merkittäväksi, ja koulutusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Sananpalveluun pyritään sijoittamaan uusia työntekijöitä sekä pioneerialueille että jo olemassa olevien kirkkojen työyhteyteen.

Kylväjä paneutuu aikaisempaa määrätietoisemmin ns. teltantekijätyön ("tent maker", "non-professional missionary") mahdollisuuksien ja sen erilaisten toteutumistapojen kartoittamiseen. Työ on eri ammateissa ja eri työpaikoilla tapahtuvaa henkilökohtaista todistajan työtä. Näiden tehtävien kautta ns. maallikkotyö voi toteutua parhaimmillaan lähetysalueiden moninaisissa työtilanteissa. "Teltantekijälähetti" saa myös usein pääsyn sellaisten henkilöryhmien keskuuteen, joihin muut työntekijät eivät pääse, ja voi parhaassa tapauksessa toimia kanavana uusien seurakuntien perustamiseen.

Teltantekijätyö ei luonnollisestikaan korvaa perinteistä lähetystyötä. Kokemukset tähänastisesta teltantekijätyöstä ovat osoittaneet, että myös siihen työhön lähtevien on välttämätöntä saada lähetys- ja raamattukoulutus. Niinpä tuleville kursseilla toivotaan yhä enenevässä määrin myös niitä opiskelijoita, jota lähetysjärjestön antaman hengellisen ja henkisen tuen varassa osallistuvat teltantekijätyöhön.

Kehitysyhteistyön mahdollisuuksia lähetystyössä hyödynnetään entistä suuremmassa määrässä. Projekteissa suoritetaan yhtäältä sitä rakkaudenpalvelua, joka panee kristityn pysähtymään kärsivän ja ahdingossa olevan ihmisen vierelle. Toisaalta kristillisen projektien työntekijät ovat osa siitä toimivasta lähetyskokonaisuudesta, jonka lähetyskutsumuksena on nimenomaan levittää evankeliumia kaikkien kansojen keskuuteen, olla Kristuksen todistajia ei-kristillisessä ympäristössä ja toimia seurakuntien perustamiseksi. Kristitty kehitysyhteistyöntekijä ei lakkaa olemasta kristitty eikä lähetystyöntekijä oli hänen projektityönsä mikä tahansa.

Koulutus ja muu perehdyttäminen
Lähettikoulutuksessa toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan vuoden mittainen kurssi. Uuden lähetyskurssin ydinosa toteutetaan keväällä 2004. Eri tavoin toteutettuja ja opiskelijan ja tulevan työn tarpeisiin räätälöityjä raamattukoulutusosioita ja muuta tarpeelliseksi katsottavaa koulutusta järjestetään jo syksyn 2003 aikana. Kurssille hakeminen alkaa jo alkuvuodesta. Kotimaassa toimiville työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua lähetykselliseen kouluttautumiseen. Erityisesti uskontoteologisiin kysymyksiin pyritään jatkuvasti perehtymään. Työntekijöille järjestetään myös muunlaista koulutusta eri yhteyksissä pitkin vuotta.

Työ kotimaassa ja suhteet seurakuntiin
Kylväjän työn toiminnallinen painopiste on lähetyskentillä. Kotimaantyö keskittyy tätä tehtävää tukeviin toimintoihin. Toiminnan sisällöllisenä painotuksena on Jumalan sanan esillä pitäminen kaikille ikäryhmille, jotta työn tukijoita voitaisiin hoitaa evankeliumissa ja jotta löydettäisiin uusia lähtijöitä ja lähettäjiä tulevaisuudessakin. Työ toteutetaan valtakunnallisten työntekijöiden, kotimaanjaksolla olevien lähettien ja kotimaahan jääneiden lähettien toimesta. Heidän tuekseen tarvitaan yhä kasvavassa määrin palkattomien vapaaehtoistyöntekijöiden työpanosta, jonka toteuttamiseen näitä tulee kaikin tavoin rohkaista.

Kirkon lähetysjärjestönä Kylväjä haluaa olla omalta osaltaan tukemassa paikallisseurakuntia kristillisen uskon syntymiseen ja ylläpitämiseen tähtäävässä toiminnassa. Pääasiallinen tukimuoto on raamattuopetuksen järjestäminen sekä muiden lähetyskasvatusta tukevien tilaisuuksien järjestäminen. Erityisesti raamattuopetussarjojen järjestäminen yhdessä seurakuntien kanssa on tavoitteena. Uusia nimikkosuhdesopimuksia tarjotaan seurakunnille . Taloudellisen sitoumuksen ohella nähdään hengellinen ja muu lähetille osoitettu tuki tärkeäksi. Samoin seurakunnille tarjotaan nimikkotyöalue- ja nimikkokohdesopimuksia entiseen tapaan.

Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön osalta jatketaan raamattuopetusta ja muuta lähetyskasvatukseen liittyvää toimintaa entiseen tapaan yhteistyössä muiden järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Vuoden päätapahtumana on nuorten kesäpäivät Kangasalla sekä varhaisnuorten suurleiri kesäkuussa. Yhteistyössä Opiskelija- ja koululaislähetyksen kanssa jatketaan nuorten raamattuleiritoimintaa.

Kylväjän lähetysrengas- ja kotiseutulähettitoiminta muodostavat yhden keskeisimmistä juonteista lähettien tukemisessa. Lähettien tukena toimivia renkaita toimintaa pyritään perustamaan mahdollisuuksien mukaan tukemaan kokoustoiminnalla ja työntekijävierailujen välityksellä renkaiden raamattupiireissä ja eri tyyppisissä kokouksissa. Kylväjä pyrkii tarjoamaan kotiseutulähetteilleen lisää koulutusmahdollisuuksia, joissa raamatun opiskelu, uskonelämän keskeiset kysymykset, lähetyksen todellisuus ja kirkon toiminta keskeisiä opiskelukohteita.

Vuonna 2003 toteutettavat suuremmat tapahtumat
Valtakunnalliset talvipäivät pidetään Lahden Salpausselän seurakunnassa 8.-9.2., pääsiäisajan hiihto- ja lasketteluleiri aikuisille ja nuorille erikseen 16.-21.4, kesäpäivät Kangasalla 13.-15.6., Pohjois-Suomen kesäpäivät Paltamossa elokuun lopussa sekä ruskaleiri Lapissa ja lähetysvastuupäivät syksyllä.

Takaisin
=> Lähetys